design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

Správy

August 2018

Rozhodli sme sa zintenzívniť našu činnosť a poskytovať záujemcom aj vyhľadávanie možností na podporu investičných aktivít plánovaných v rámci rozvoja svojich podnikov „šité na mieru“. Podrobnosti sú uvedené na stránke: Monitoring výziev

Rozširujeme našu ponuku aj na spracovanie náročnejších štúdií uskutočniteľnosti vrátane finančných analýz. Podrobnosti sú uvedené na stránke: Projekty

Niektoré aktuálne možnosti podpôr:

Odporúčame upriamiť pozornosť na výzvy vyhlásené s PPA na www.apa.sk smerované na možnosť podpory spolupráce pri spracovaní a predaji vlastných produktov a podpory investícií do závlahových systémov.

Na webovej stránke www.opvai.sk sú zverejňované aktuálne výzvy vyhlásené s Ministerstvom hospodárstva SR, ako aj Výskumnou agentúrou, ako sprostredkovateľským orgánom pre OP VaI. Niektoré výzvy sú zamerané na podporu výskumu a inovácií aj v rámci súkromného sektora. Navrhujeme sledovať najmä tzv. „Dopytovo - orientované projekty“.

Zaujímavé sú aktuálne výzvy na podporu ochrany a zlepšenia kvality životného prostredia na webovej stránke www.op-kzp.sk.
Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: