design by crow, © 2018
min. res.: 1024x768

Poradenstvo

Certifikovaný poradca

Plnenie noriem EU  —  "krížové plnenie (Cross Compliance)" a „Dobré poľnohospodárske a ekologické podmienky (anglická skratka: GAEC)“

Analýza súčasného stavu na podniku z pohľadu plnenia noriem podľa zoznamu predpisov ES, následne poradenstvo pre zavedenie predpisových systémov.

Modernizácia poľnohospodárskych podnikov, budovanie konkurencieschopnosti

Osobitné poradenstvo pre poľnohospodárov, ktorí prvýkrát zakladajú poľnohospodársky podnik
Bodove hodnotenie mladý farmár  

Podpora mladý farmár 

Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výrobe pre Výzvu č. 9 na podopatrenie 6.1 "Podpora na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov." 

Chov hospodárskych zvierat

Organizácia chovu HD a ošípaných, komplexná analýza chovu, odporúčanie organizačných zmien, investícií, plemenitbu, výber plemien a plemenníkov v priparovacom pláne vo forme konzultácií s dodávateľmi genetického materiálu.

Spracovanie chovateľskej a ekonomickej analýzy chovu, spracovanie štúdií uskutočniteľnosti investičných aktivít a podľa potreby spracujeme podnikateľské projekty včítane finančných plánov. Rozsah práce podľa objednania a na základe zmluvy o dielo.

Informatizácia podnikovej evidencie

Pomoc pri využívaní moderných informačných technológií, softvérov, portálov v rámci plnenia noriem EU a pri vedení evidencie katastrálnych údajov, včítane mapových operátov v digitálnej forme.
Varju Consulting s.r.o.  —  945 04 Komárno - Nová Stráž, Školská 20.  —  tel.: +421 905 325 669
e-mail: